โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การบริหารงานวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 Word Document ขนาดไฟล์ 65.96 KB 48
>SARสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 49
>แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา2564 108
>คำสั่ง แก้ไขการมอบหมายหน้าที่การงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 120
>แบบรายงานรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 110
>แผนการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-19) 124
>ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 121
>ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 123
>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 5929
>แบบเสนองานวิธีการปฏิบัติที่ดี(Best Practice)นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “พัฒนาจิต พิชิตความสะอาด : Morality and Public Mind” 5956
>แบบบันทึกเรื่องเล่าจากประสบการณ์ การสอนอ่านสอนเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองวัว 38065
>Best Practice การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Google Sites ปีการศึกษา2564 38162
>นำเสนอแบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-วิสุนัน-รอบครึ่งปีหลัง 38174
>นำเสนอผลงานการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร รอบครึ่งปีหลัง-2564 38169
>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 38179
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารอบครึ่งปีหลัง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 38179
>แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2564 38180
>Best Practice โครงอาชีพ ข้าวธัยพืชสมุนไพรไผ่สีสุกและขนมแก้วบุหงา 44225
>SAR สถานศึกษาปีการศึกษา 2563 44209
การบริหารงานทั่วไป
การป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคลองวัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.27 KB 101
การบริหารงานบุคคล
>แผนผังบุคลากร 108