โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การบริหารงานวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 Word Document ขนาดไฟล์ 65.96 KB 34
>SARสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 33
>แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา2564 104
>คำสั่ง แก้ไขการมอบหมายหน้าที่การงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 106
>แบบรายงานรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 105
>แผนการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-19) 110
>ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 106
>ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 109
>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 5925
>แบบเสนองานวิธีการปฏิบัติที่ดี(Best Practice)นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “พัฒนาจิต พิชิตความสะอาด : Morality and Public Mind” 5941
>แบบบันทึกเรื่องเล่าจากประสบการณ์ การสอนอ่านสอนเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองวัว 38061
>Best Practice การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Google Sites ปีการศึกษา2564 38158
>นำเสนอแบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-วิสุนัน-รอบครึ่งปีหลัง 38160
>นำเสนอผลงานการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร รอบครึ่งปีหลัง-2564 38165
>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 38164
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารอบครึ่งปีหลัง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 38165
>แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2564 38166
>Best Practice โครงอาชีพ ข้าวธัยพืชสมุนไพรไผ่สีสุกและขนมแก้วบุหงา 44211
>SAR สถานศึกษาปีการศึกษา 2563 44205
การบริหารงานทั่วไป
การป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคลองวัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.27 KB 96
การบริหารงานบุคคล
>แผนผังบุคลากร 104