โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภารัตน์ แก้วยิ้ม
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564-ปัจจุบััน
เบอร์โทรศัพท์ : 0872734850