โรงเรียนบ้านคลองวัว
หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว  ตำบลท่าเคย  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0872734850
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาพร แซ่ด่าน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0993586618
อีเมล์ : suzy.su1996@gmail.com